مدیریت صادرات آلا، فعالیت صادراتی خود را عملاً از سال 1398 آغاز نموده است. ماحصل فعّالیت های اوّلیه این مدیریت صادرات درک و کشف این نکته بود که «مهم ترین دلیل پایداری ضعیف محصولات صادراتی ایران در بازارهای هدف، تجارت غیرعلمی و سُنّتی بنگاه های ایرانی در آغاز قرن بیست و یکم است». از این روی «عِلمی سازیِ صادرات و دانش محوریِ تجارت» به عنوان شعار اصلی این مدیریت صادرات است.

تعامل با بسیاری از ساختارهای هم افزایی توان تجاری-صنعتی مانند «رنگ»، «آجر» و «بلوک» حاکی از توان این شرکت مدیریت صادرات است.

مدیریت صادرات آلا بخشی از زنجیره تامین بازرگانی کشور برای بسترسازی و توسعه روابط بازرگانی میان بنگاه های داخلی و مخاطب خارجی با رویکرد صادرات و تبادل فن آوری به منظور افزایش صادرات با ارزش افزوده بیشتر است.

  • ما نسبت به تعهداتمان در مقابل مخاطبانمان، اخلاقاً پاسخگو هستیم.
  • ما با تکیه بر آموزش مستمر نیروی انسانی، نسبت به ارایه خدمات «به روز» به مخاطبانمان متعهد هستیم.
  • ما به شفافیت عملکرد خود به عنوان مهم ترین عامل اعتمادسازی میان ما و ذی نفعان، متعهد هستیم.
  • ما در کمال رازداری و امانت داری از اطلاعات، ایده ها و طرح های مخاطبان خود صیانت می کنیم.
  • ما به همکارانمان به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمانی خود احترام می گذاریم.

 

 

اسکرول به بالا